ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

1) บริการ “Gurumalist” เป็นแพลตฟอร์มของบริษัท โตโยต้า อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการเป็นตลาดกลางบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสในการพบปะระหว่างผู้ที่ประสงค์จะซื้อและขายสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะซื้อสินค้าดังกล่าวสามารถเลือกใช้บริการทางด้านการเงินของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการเช่าหรือเช่าซื้อ ได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน

2) การที่ท่านสมัครใช้บริการ รวมทั้งการเลือก “ยืนยันหรือตกลง” เพื่อยอมรับตามข้อสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อสัญญาหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ตลอดจนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล กรุณาคลิกที่นี่ ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอย่างละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ กรุณาปฏิเสธการเข้าใช้บริการ “Gurumalist”

3) ในการสมัครเข้าใช้บริการ “Gurumalist” ทางออนไลน์ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ตลอดจนการกรอกอีเมล์ (Email Address) ของท่าน ทั้งนี้ การกระทำใด ๆ ที่ทำผ่านบริการ “Gurumalist” โดยใช้ชื่อของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งาน (User ID) รหัสผ่าน (Password) และอีเมล์ (Email Address) ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยท่านหรือบุคคลอื่นใด ท่านตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของท่าน และท่านยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเอง โดยท่านตกลงว่าบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลภายนอก จากการเข้าใช้บริการ “Gurumalist” ไม่ว่าด้วยเหตุใด

4) ในกรณีที่ท่านบันทึกรหัสผ่าน (Password) ผิดเกินจำนวนครั้งที่บริษัทฯ กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป และท่านจะต้องติดต่อมายังบริษัทฯ ให้ดำเนินการปลดล็อคระบบเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการ “Gurumalist” ได้

5) ในการสมัครเข้าใช้บริการ “Gurumalist” บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอที่ท่านระบุไว้ โดยท่านรับทราบว่าในขณะรับรถยนต์ที่เช่าหรือเช่าซื้อ ณ สถานที่ที่ตกลงกันไว้ ท่านจะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าจนเป็นที่พอใจแล้วก่อนลงนามเพื่อทำสัญญาและรับรถยนต์ดังกล่าวไป 

6) หากเกิดความเสียหายซึ่งเกิดจากการเข้าใช้บริการ “Gurumalist” โดยท่านหรือการกระทำที่เสมือนว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเอง หรือการละเมิดหรือผิดเงื่อนไขใด ๆ ของข้อสัญญา ท่านตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ

7) ท่านรับรองว่าบรรดาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะลงทะเบียนหรือตลอดระยะเวลาในระหว่างเข้าใช้บริการ เป็นข้อมูลที่แท้จริง ครบถ้วนและถูกต้อง และท่านจะแจ้งให้บริษัทฯทราบทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้บริการเป็นปัจจุบัน

8) บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้บริการ “Gurumalist” แก่ท่านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ

9) บริษัทฯไม่รับประกันว่าการใช้บริการ ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะไม่ถูกรบกวน และไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือข้อความใด ๆ ที่ส่งผ่านทางบริการ ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะถูกส่งผ่านโดยไม่มีข้อผิดพลาดและตรงตามเวลา

10) บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าการใช้บริการจะปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจส่งผลอันตรายต่อเทคโนโลยีต่าง ๆ

11) บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปิดกั้นการเข้าถึง หรือแก้ไข หรือลบสิ่งใดๆที่เห็นว่าอาจเป็นเหตุให้มีการผิดข้อสัญญา

12) เนื้อหาที่เกี่ยวกับบริการ “Gurumalist” เป็นการจัดให้มีตามสภาพ และตามที่ปรากฏ โดยปราศจากคำรับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใด ๆ และไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย

13) บรรดาเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่บนช่องทางออนไลน์ของบริการ “Gurumalist” อาทิ ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รูปภาพ กราฟ วีดีโอ หน้าตัวพิมพ์ กราฟฟิค ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นใด รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา” ได้รับความคุ้มครองในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ โดยเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครอง ท่านไม่สามารถที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ ส่งต่อ จำหน่าย หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่นไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ หรือผู้มีอำนาจให้ความยินยอม

14) บริษัทฯ และท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการตามกรอบที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ สำหรับการจัดเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความยินยอมของท่าน เว้นแต่ในกรณีมีความจำเป็นซึ่งได้กระทำไปตามกรอบที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ได้ให้ไว้อำนาจไว้

15) ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเอกสารอื่นใดที่ระบุหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยไว้ต่อบริษัทฯ หรือกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้แจ้งไว้จากการสมัครเป็นสมาชิก เพื่อใช้บริการ “Gurumalist” บริษัทฯ มีสิทธิที่จะจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

16) บริษัทฯ อาจมีการใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมทั้งอาจเปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาตเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ เว้นแต่กรณีมีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้ที่ประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยคลิกที่นี่